Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

33e jaargang mei 2007
 

Aftrap Dorpshuis:
Instemmend applaus en knallende kurken
 
 

Thesinge, vrijdagavond 11 mei 2007 : Nadat, door de inzet van enkele jongeren, iedereen is voorzien van een kopje koffie of thee, heet de voorzitter van Dorpsbelangen (Menco van der Berg) een overvolle zaal, gevuld met Thesingers en enkele gasten, welkom. De deuren van de zaal staan open, zodat de mensen die geen zitplaats meer konden bemachtigen, alles vanuit de hal kunnen volgen. Al deze mensen zijn gekomen om de eindpresentatie van de werkgroep Dorpshuis in oprichting mee te maken. De eindpresentatie van het onderzoek naar de haalbaarheid van het stichten en exploiteren van een Dorpshuis in Thesinge. En gezien, de beperkte ruimte die het huidige Trefpunt biedt, is er hieraan zichtbaar behoefte. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de sobere, bijna armoedige, uitstraling en aankleding.

Bouwplannen
Peter Heidema, voorzitter van de werkgroep, geeft eerst het woord aan Stefan van der Zande, werkzaam bij aannemersbedrijf Tadema, om de bouwkundige kant van deze plannen toe te lichten. Deze laat de oorspronkelijke, ambitieuze, plannen en tekeningen zien. Een mooie nieuw- aanbouw met een trapezium vorm en een speels vormgegeven dak. Helaas is dit ontwerp financieel niet haalbaar.

 

 
    Het bestuur Stichting Dorpshuis Thesinge. (Foto: Wolter Karsijns)

Door in te steken op een eenvoudige nieuwbouw, een zgn. blokkendoos, kan er 10% op de oorspronkelijke bouwkosten worden bespaard. Door middel van tekeningen legt Stefan uit wat de bedoeling is. Het is en blijft een kwalitatief goed gebouw dat voldoet aan de huidige eisen qua comfort, veiligheid en uitstraling. Belangrijk voor de toekomstige exploitatie.

Financieel

De bouwbegroting wordt daarna toegelicht door Peter Heidema. De totale kosten zijn begroot op ca. 5 ton. Hiervan zijn 50% bouwkosten, 30% inrichting en alle bijkomende kosten (z.g.n. stelposten) en 20% aan schilder- en installatiekosten. Het dekkingsplan is ook rond en is globaal als volgt opgebouwd: 45% Gemeente Ten Boer; 20% Provincie Groningen; 15% fondsen en subsidiegevers; 10% inzet dorp Thesinge en stichtingsbestuur door zelfwerkzaamheid, acties en bezuinigingen; 10% lening en pacht grond . Deze percentages en bedragen kunnen in de loop van het bouwproces uiteraard nog wijzigen. De werkgroep heeft er daarom bewust voor gekozen om deze avond de cijfers globaal te benoemen. Inzet is en blijft om zo weinig mogelijk geld te lenen. De jaarlijks te betalen rente en pacht zal immers drukken op de exploitatie.


Vragen

Vanuit de zaal worden nog enkele kritische vragen gesteld over de noodzaak van de aanpassingen van het bouwontwerp en over de haalbaarheid van de exploitatie. De aanpassing van de bouw is helaas noodzakelijk. Door een eenvoudige, maar kwalitatief goede, bouw is de besparing op bouw- en installatiekosten aanzienlijk. De exploitatie is en blijft uiteraard een grote uitdaging maar is haalbaar. In de exploitatiebegroting is uitgegaan van de huidige activiteiten met een kleine uitbreiding. Mede door de inzet van een activiteitencommissie moet een verdere uitbreiding zeker haalbaar zijn. Ook gezien de faciliteiten qua ruimte en uitstraling van het nieuwe dorpshuis. Aantrekkelijk voor vergaderarrangementen, het vieren van verjaardagen en andere feesten, etc.


Lovende en stimulerende woorden van B&W

Burgemeester Pot van de gemeente Ten Boer prijst vervolgens de inzet, de zorgvuldige aanpak, de flexibiliteit en vooral de vasthoudendheid van de werkgroep. In ieder ontwikkelproces zijn tegenslagen. En die zijn er geweest. Drie plannen zijn ontwikkeld en uitgewerkt voordat het dorpshuis haalbaar en exploitabel bleek. Met behoud van de gymzaal en de peuterspeelzaal in het dorp. Dit mede door de inzet van de ondernemer, die het pand waarin de gymzaal is gehuisvest heeft gekocht. De gymzaal blijft, onder voorwaarden, beschikbaar voor het gymonderwijs van de basisschool en voor andere kleinschalige sportactiviteiten. De peuterspeelzaal vindt onderkomen in het nieuwe dorpshuis. Verder doet de burgemeester een beroep op de inzet en saamhorigheid van de inwoners van Thesinge. Het dorp is ambitieus en het is, ook in het verleden, gebleken dat de leus “Taisn, wie doun ’t zulf” een onmisbare factor is bij het realiseren van projecten en activiteiten in Thesinge. De gemeente zal, binnen de mogelijkheden, de plannen ondersteunen. De geplande werkzaamheden in de Kerkstraat kunnen gezamenlijke voordelen opleveren. Materiaal, zoals klinkers en evt. grond én de werktuigen kunnen in overleg worden ingezet voor beide doelen. Ook in de procedure rondom de bouwaanvraag zal zo snel mogelijk worden gehandeld.

Oprichting Stichting Dorpshuis een feit
Daarna wordt er afgeweken van de agenda. Voordat officieel toestemming en medewerking is gevraagd aan de inwoners van Thesinge om het dorpshuis te realiseren, wordt de werkgroep Dorpshuis opgeheven en direct daarna omgevormd in het bestuur van Stichting Dorpshuis Thesinge. Dit heeft te maken met de agenda van notaris Hunderman. Hij moet op deze vrijdagavond nog een tenniswedstrijd spelen en voor het passeren van de acte van oprichting Stichting Dorpshuis Thesinge is een notaris noodzakelijk.

 
    Er wordt gezamenlijk getoast op het nieuwe Dorpshuis Thesinge. (Foto: Wolter Karsijns)

Na het beknopt voorlezen van de acte wordt deze ondertekend door de nieuw- benoemde bestuursleden. De Stichting is hiermee formeel een feit. Mocht er onverhoopt geen toestemming worden verleend, dan wordt de Stichting direct weer opgeheven. Trouwens, de eerste besparing op de bijkomende kosten is een feit. De notaris zegt toe geen nota te zenden voor zijn werkzaamheden. Dit levert natuurlijk een groot applaus op!

 

De zegen van de kerk
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente, één van de opdrachtgevers van de werkgroep, voert Johanna van Zanten het woord. Ze noemt de participatie van de kerkgemeenschap in de dorpsgemeenschap. De toekomstvisie van de kerk, met o.a. de bevordering van het gemeenschapsgevoel, het omzien naar elkaar en de gezamenlijke zoektocht naar zingeving, speelt hierin een belangrijke rol.

Hiervoor is een ontmoetingsruimte nodig. Het huidige kerkelijke gebouw Ons Trefpunt, dat decennialang heeft gefungeerd als onderkomen voor het dorp, voldoet niet meer aan de eisen des tijds. Gezien de zorgvuldige planvorming van de werkgroep heeft de kerkenraad vertrouwen in de realisatie van het dorpshuis. In kerkelijke termen gesproken: “De plannen hebben onze zegen!”

Instemmend applaus en knallende kurken

De andere opdrachtgever, de vereniging voor Dorpsbelangen, vraagt bij monde van Menco van der Berg, instemming en medewerking van de aanwezigen door middel van applaus. Dit wordt graag gegeven. Door deze instemming is de oprichting van de Stichting Dorpshuis Thesinge formeel een feit. De plof van een champagnefleskurk markeert dit voor Thesinge belangrijke gebeuren. Nadat iedereen is voorzien van een glaasje champagne wordt gezamenlijk getoast op het nieuwe dorpshuis. Een, nu nog, naamloos dorpshuis. Het nieuwe bestuur stelt namelijk voor: een nieuw dorpshuis, een nieuwe naam. Deze moet nog worden bedacht. Hiervoor wordt nog een oproep gedaan. De bestuursleden ontvangen van Dorpsbelangen een symbolisch aandenken. Een schort met daarop vermeld de datum van oprichting en de naam van het bestuurslid. Symbolisch voor het vele werk dat in de komende maanden en jaren nog op hun weg zal komen. Ook krijgen ze, als dank voor de inzet, een boeket bloemen van de kerkenraad.

Veur elk en ain, deur elk en ain
Al met al is het voor Thesinge een enerverende en goede avond. Voor de werkgroep, nu bestuur Stichting Dorpshuis Thesinge, is het een grote stimulans om verder te gaan.

 

Want de wens om gezamenlijk als dorp een dorpshuis te realiseren is zeer duidelijk aanwezig en wordt breed gedragen. Het is een ambitieus plan maar, mede door de inzet van iedereen, zeker haalbaar. Aannemer Tadema, via woordvoerder Kiewied, geeft aan om hierin zeker een rol te willen spelen en samen met het stichtingsbestuur te blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. De grote uitdaging is om nog in 2007 de bouw af te ronden. Zou het lukken om in de nieuwjaarsnacht van 2008 gezamenlijk het eerste glas te heffen in het nieuwe dorpshuis?

Samen geld verdienen voor het nieuwe dorpshuis

Fantastisch natuurlijk dat de bouw van het nieuwe dorpshuis doorgaat! Maar er moet nog wel wat voor worden gedaan. Op de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen is afgesproken dat het dorp Thesinge zich gaat inzetten voor een bijdrage van € 25.000. Dat is niet niks, maar als het ergens kan dan is het wel in Thesinge. Een deel van de beloofde € 25.000 zal naar verwachting binnen worden gehaald via giften en obligaties. Verschillende mensen hebben al een schenking gedaan, en de belangstelling voor de obligaties is nu al groot. Maar er wordt meer gedaan. Thesinge zit namelijk vol handige, creatieve, slimme en actieve mensen. Bijna iedereen kan wel iets waar andere mensen voor willen betalen. Zoals klussen, koken, tuinieren, op kinderen of dieren passen, overhemden strijken, cursussen geven, etc.  Als iedereen een paar uur beschikbaar stelt, kan er een flink bedrag worden binnengehaald en zijn er  bovendien de rest van het jaar leuke activiteiten. Het is ook de bedoeling dat elke straat/wijk een activiteit voor het hele dorp organiseert. Het maakt niet uit of een actie €  5 of € 500 oplevert. Alle beetjes helpen. Maar het gaat niet alleen om geld verdienen. Het gaat er ook om dat Thesingers zich met zijn allen sterk maken voor het dorpshuis, zodat het straks ook echt van iedereen is. Want iedereen heeft tijd en geld gegeven om de bouw te realiseren. En met al die fantastische activiteiten krijgt Thesinge een bruisend 2007! 

 

De eerste acties
De eerste activiteit, een veilingavond, was een fantastische aftrap van de acties. Het Trefpunt is afgeladen. Vol met enthousiaste mensen. Mensen die bieden op diensten en goederen. Mensen die onderling een praatje maken. Mensen die genieten van de saamhorigheid. Vanuit het dorp is veel inbreng aan goederen en diensten. Goederen als een camper, een nieuwe CV ketel, een nieuwe grasmaaier brachten veel geld op. Maar ook op kleinere artikelen werd gul geboden. Zoals op de, speciaal voor deze actie gefabriceerde bonbons, genaamd Dörpshoeskes. De aangeboden diensten vonden ook goed aftrek. 

 

Diensten als (kinder)oppassen, tuin onderhouden, grasmaaien, schipholtaxi, oldtimerrit, vaartochtje, tapasavond, catering voor de Rijge en vele andere maken de leus " Veur elk en ain, deur elk en ain" helemaal waar! De dag erop werden er vijf grote wagens met oud ijzer opgehaald.
Wat heeft het allemaal  opgebracht?  In ieder geval dat de missie van het dorpshuis : fungeren als een ontmoetingsplaats met een laagdrempelig karakter, al is gerealiseerd! En het nieuwe dorpshuis is er nog niet eens...

Publicaties
Zodra de rekenaars zijn uitgeteld wordt de financiele resultaten gepubliceerd. Op een publicatiebord aan de Smidshouk staat n.l. alle nieuws over de acties. O.a. een agenda, aankondigingen en oproepen, én natuurlijk de resultaten van de acties. Ook het virtuele publicatiebord op www.thesinge.com/dorpshuis wordt, soms dagelijks, gevuld met foto’s en verslagen van de activiteiten. Het enthousiasme van het dorp legt ook bij het stichtingsbestuur de gezonde druk om maximale kwaliteit in het dorpshuis te leggen.

Roelie Karsijns-Schievink

namens het bestuur Stichting Dorpshuis Thesinge:
Peter Heidema, Voorzitter
Roelie Karsijns, Secretaris en PR
Jan Mollema, Penningmeester
Hans de Rouw, Lid
Jan Alix Uitham, Lid