G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

43e jaargang - juni 2017

De toekomst van De Til

201706a

De Til (foto Jan Ceulen)


Basisschool De Til in Thesinge is in gevaar, de toekomst ongewis. De G&T ging op onderzoek uit en Paul Witkamp verslaat de laatste ouderavond.

In gesprek met MR-lid Janiene de Lange

In het dorp gonst het van de berichten omtrent de toekomst van 'De Til' in Thesinge. Eind mei is er een speciale ouderavond gehouden om de ouders te informeren over de stand van zaken. Om het verhaal ook duidelijk te maken voor alle dorpsgenoten heb ik een gesprek met Janiene de Lange, voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR).

Fusiemogelijkheden
Janiene: 'In 2015 is er al overleg geweest tussen de openbare basisschool in Garmerwolde en onze protestants-christelijke basisschool over de mogelijkheid tot fuseren van deze kleine dorpsscholen. Destijds kwam men tot de slotsom dat beide dorpen de school wilden behouden voor het eigen dorp. De situatie is nu duidelijk anders. Door de verplichting in het aardbevingsgebied schoolgebouwen te verstevigen is in februari vorig jaar besloten om dit voor De Til aan te vragen. Wat echter nu ook speelt is dat het leerlingenaantal dalende is en de prognose over twee jaar een totaal van 39 leerlingen is. Momenteel zijn dit er 45. Daarbij komt dat de kwaliteit van het onderwijs, de continuïteit en de financiële haalbaarheid ter discussie staan. Met het huidige aantal leerlingen gaat dit net, maar het vraagt wel veel van het personeel van de school.'

Wat valt er te kiezen?
Janiene maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn. 'In januari 2016 is de VCPO NG opgericht en daar hoort De Til ook bij. De afkorting staat voor Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen. In de gemeente Ten Boer zijn 'De Fontein' in Ten Boer en 'De Wieken' in Ten Post ook onderdeel van deze vereniging. Onze directeur, Ellen Meijer, is ook directeur van De Fontein. Zij heeft besloten om volgend jaar nog maar één school onder haar hoede te nemen. Er wordt aan het eind van dit schooljaar door De Til afscheid van haar genomen.
Wat ook in de nabije toekomst speelt is dat eind mei in Ten Boer is besloten dat er voor de beide plaatselijke basisscholen, De Fontein en De Huifkar, en de kinderopvang Kids2B een nieuw gebouw wordt gerealiseerd. Dit is de beste oplossing nu alle bestaande gebouwen verstevigd moeten worden. Eind december 2019 moet dit gebouw er staan.
In de komende twee jaar zal de MR samen met het team van De Til een beslissing moeten nemen omtrent de toekomst van de school. Blijft de school bestaan zolang als mogelijk is? Wordt er nogmaals met de school in Garmerwolde om tafel gegaan? Of gaat onze school mee in de grote school in Ten Boer?'


De medezeggenschapsraad

201706b

Janiene de Lange voor het schoolplein met (nu nog)

schoolkinderen (foto Koos van de Belt)

Janiene de Lange stelt zich na een voorzitterschap van vier jaar niet meer verkiesbaar voor de MR. En dit geldt ook voor MR-lid Aletta Oomkes. 'Er hebben zich gelukkig al opvolgers gemeld. Voor hen is er een belangrijke periode in aantocht. De betrokkenheid van de ouders is groot. Ook als men niet in een MR zitting wil nemen is er de mogelijkheid om in een, nog op te richten, zogenaamde klankbordgroep mee te denken over de toekomst van De Til.

Janiene woont met haar man Arjan Leijssenaar en hun zonen Joris en Bas naast de school.

Janiene: 'Ik blijf wel betrokken bij de school want onze zonen zitten er volgend jaar in groep 8 en groep 5.'

Truus Top


Ouderavond De Til

Op 29 mei is er door de Medezeggenschapsraad van De Til een ouderavond georganiseerd met als onderwerp ‘De toekomst van De Til’. Directrice Ellen Meijer opent de avond, iedereen is gelijk bij de les omdat zij haar afscheid aankondigt. De combinatie van werkzaamheden op De Til en De Fontein (in Ten Boer) is lastig vol te houden en deze druk geeft haar geen goed gevoel. Een hard gelag voor de school omdat Ellen veel goeds heeft gebracht, de ouders danken haar voor haar inzet en wensen haar al het goede voor de toekomst.

Daarna neemt Janiene de Lange (lid MR) het woord en zet de tijdslijn uit van gesprekken die in het verleden zijn gevoerd met ouders, Dorpsbelangen en VCPO NG (de schoolverenging waar De Til onder valt), zodoende ontstaat er een duidelijk beeld waar we staan en hoe we daar zijn gekomen.

De Til kampt met hetzelfde probleem waar veel scholen in kleine kernen mee kampen, het leerlingenaantal neemt in de toekomst af waardoor het bestaansrecht in gevaar komt…

Onder het motto 'vooruitzien is regeren' is deze avond georganiseerd, hoe nu verder? Er zijn een aantal scenario’s mogelijk maar die moeten worden uitgewerkt; het idee is om een klankbordgroep op te zetten die deze taak samen met de MR gaat vervullen. Een extra uitdaging hierbij is dat Janiene de Lange en Aletta Oomkes, die als ouders deelnemen in de MR, het stokje na vier jaar willen overdragen.

Slagader
Als bestuurslid van Dorpsbelangen, maar vooral als ouder, wil ik graag het volgende melden.
De Til is een van de weinige faciliteiten die we nog in Thesinge hebben. Het is een slagader voor het dorp en een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen die er naar school gaan. Het verbindt de kinderen van Thesinge doordat ze vanuit school met elkaar spelen en elkaar opzoeken.
Dit alles zal verdwijnen wanneer de deuren van De Til sluiten. Mocht u van mening zijn dat het u niet aangaat omdat uw kinderen er niet (meer) heen gaan of u geen (schoolgaande) kinderen heeft, neem dan even de volgende punten mee ter overdenking:

Noem mij een idealist maar ik ben van mening dat De Til en Thesinge ontzettend veel te bieden hebben voor (ouders van) schoolgaande kinderen:

Mocht u zich, samen met mij, willen inzetten voor de toekomst van De Til dan nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen. Dit kan door langs te komen aan de Molenhorn 11, te bellen met 06 30 318 807 of te mailen naar paulwitkamp@gmail.com.
Ik hoor graag van u.

Paul Witkamp