Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

35e jaargang februari 2010
 

Frisse blik op bestuurszaken
 

In het bestuur van de stichting Dorpshuis Thesinge is Jan Alix Uitham onlangs opgevolgd door Henri Schijf. In de ontwikkelingsfase van de verbouwing en uitbreiding van het Trefpunt heeft Henri zich ingezet door het systeem van obligaties en giften te ontwikkelen en coördineren. Het enthousiasme en de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten heeft op Henri enorm veel indruk gemaakt.

Na twee jaar kan er op de eerste fase van de exploitatie van het Trefpunt teruggekeken worden. Een periode waarin veel ervaring is opgedaan met alles wat erbij komt kijken om een dorpshuis goed te laten draaien.

 
   

Henri Schijf. (Foto: Myla Uitham)

Nu is de tweede fase aangebroken waarin er stabiliteit gevonden moet worden in het reilen en zeilen voor alle partijen. Hierover heb ik een gesprek met Henri, die sinds kort als algemeen lid van het bestuur is toegetreden en zijn functie als een “manusje van alles” beschrijft. Vanuit zijn werkervaring heeft hij als nieuw bestuurslid van de stichting een frisse blik op de gang van zaken.

Onderlinge band
Henri voelt de behoefte om iets voor het dorp te doen. “Als ik een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van het Trefpunt om de onderlinge band tussen dorpsbewoners te verstevigen, dan doe ik dat met plezier. Ik hoop dat het dorpshuis na de voorspoedige beginfase ook in de komende jaren op een ontspannen wijze kan blijven draaien en dat het hele dorp er meer nog dan nu het geval is bij betrokken blijft.” Henri en Marina Schijf wonen al 22 jaar op de hoek van de Lageweg met de Schutterlaan. Met hun vier dochters kwamen zij vanuit Brabant met een tussenstop in Drenthe naar Thesinge en wonen hier op het Groninger platteland tot op de dag van vandaag met veel plezier. Op de mooie winterdag waarop ik hen bezoek, is het zeker achter in de grote boerderij een daalderse plek om te vertoeven. De ruimte is ingericht als speelruimte voor de kleinkinderen, met een uitloop naar de achtertuin. In de verte is de punt van de Martinitoren nog net te zien boven het snel aangegroeide Kardingerpark. Bij de kachel in de woonkeuken is het gezellig warm en vertelt Henri op mijn verzoek over zijn loopbaan, waar hij vijf jaar geleden een punt achter zette. Henri groeide op in Zwolle en studeerde psychologie in Groningen. Hier leerde hij Marina kennen, die dezelfde studie deed met een andere afstudeerrichting. Zij specialiseerde zich in ontwikkelingspsychologie en Henri in bedrijfspsychologie. Na de studie werkte hij twee jaar in het onderwijs, waarna hij de ommezwaai maakte naar het bedrijfsleven. Dit betekende een verhuizing naar het zuiden des lands, waar hij bij Philips werkte. In het bedrijfsleven kon hij meer zijn ambities uitleven en specialiseerde hij zich op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Met een onderbreking van twee jaar, waarin hij directeur personeelszaken van de Rijksuniversiteit Groningen was, beëindigde hij zijn loopbaan weer bij Philips. Hij werkte in verschillende functies en op meerdere locaties. Het zwaartepunt van zijn werk lag op het gebied van personeelszaken en dit betekende binnen een internationaal georiënteerd bedrijf regelmatig op reis over de hele wereld. Na zijn werkzame leven was hij twee jaar voorzitter van het natuurvriendenhuis “de Hondsrug” in Noordlaren.

Visie van het bestuur
“Om het Trefpunt financieel gezond te houden en voldoende reserves op te bouwen, moeten er voldoende activiteiten plaatsvinden in het dorpshuis. Om dit te bereiken is de opbrengst van verhuur aan organisaties van buiten het dorp op dit moment noodzakelijk. Van het dorp alleen kan het Trefpunt (nog) niet bestaan. Naast verenigingen maken gelukkig ook dorpelingen steeds vaker gebruik van het Trefpunt bijvoorbeeld om hun verjaardag te vieren, huwelijksfeesten en andere festiviteiten. Voor inwoners van het dorp kan het Trefpunt tegen zeer lage kosten afgehuurd worden en met beheerder Jan Mollema zijn afspraken te maken over een eigen inbreng op het gebied van versiering, catering, taart enzovoort. Voor de
consumpties gelden vaste prijzen. In overleg met financieel deskundige Wim Ritsema zijn de zaken over de afgelopen twee jaar doorgenomen en zal er een bedrijfsplan worden opgesteld en een begroting gemaakt. De structuur van de organisatie wordt steeds professioneler, waarbij het bestuur het belang steeds voor ogen houdt van het bewaren van een karakteristiek dorpshuis.”
De doelstelling van het bestuur is uitdrukkelijk dat het Trefpunt van de Thesingers is en door iedere Thesinger wordt gezien als “het huis van ons”. Dat het Trefpunt van “ons” is en niet van het bestuur onderschrijft Henri van harte. Tevens spreekt hij zijn bezorgdheid uit over de belasting voor de vrijwilligers en dan met name de beheerder Jan Mollema en zijn vrouw Hennie.

Vrijwilligersbeleid
Veel aandacht gaat uit naar een goed vrijwilligersbeleid en het betrekken van het hele dorp hierbij. Het Trefpunt moet een centraal punt zijn in het dorp en op een ontspannen wijze blijven draaien. Het bestuur bestaat uit vijf personen met een eigen aandachtsgebied. Voorzitter Peter Heidema maakt veel gebruik van zijn door de jaren heen opgebouwde netwerk en ervaring. Jan Mollema is penningmeester en de beheerder van het Trefpunt. Hij regelt dag in dag uit alle voorkomende werkzaamheden in samenwerking met een grote groep vrijwilligers waaronder zijn vrouw Hennie. Samen maken zij wekelijks heel wat uren voor het dorpshuis. Henri benadrukt dat nieuwe vrijwilligers van harte welkom zijn; er is en blijft veel te doen in ons mooie huis. Vanaf het eerste uur heeft Roelie Karsijns alle zaken op schrift gesteld. Ook nu is zij nog secretaresse binnen het bestuur. De technische commissie wordt aangestuurd door Hans de Rouw, die zich - nadat de bouwactiviteiten achter de rug waren - bezig houdt met aanpassingen zoals het onlangs opgeleverde berghok. Henri: “Dit is weer een voorbeeld van “vele handen maken licht werk” en het is heel bijzonder dat er uiteindelijk nauwelijks een rekening werd ingediend!”

Nabije toekomst
In 2010 zijn er veel activiteiten in het Trefpunt gepland, zeker als het gaat om de aanloop van buiten het dorp. Met de feestweek in mei voor de deur wordt er nu al veel vergaderd in het Trefpunt. Er zal in mei een feesttent bij het Trefpunt staan en veel activiteiten zullen van daaruit georganiseerd worden. Net als bij festiviteiten in voorgaande jaren is het dorp verdeeld in wijken, die zelf een programmaonderdeel bedenken en uitvoeren in de feestweek. De ideeën worden door een centraal comité gecoördineerd tot een goed gevuld programma. Het thema van de feestweek is “muziek” en de voorbereidingen voor de invulling hiervan zijn al in een vergevorderd stadium.
Henri: “Ook na 2010 zal de toekomst van het Trefpunt verzekerd moeten blijven. Door de balans te bewaren tussen gebruik door het dorp en de verhuur voor activiteiten van buitenaf moet het financiële plaatje gezond blijven. Met de inzet van vrijwilligers staat en valt de organisatie van een dorpshuis. Wij willen het hele dorp erbij blijven betrekken en in goede samenwerking met café Molenzicht, ’t Jopje, de Kloosterkerk, Felicitas en alle verenigingen er echt - meer dan dat nu het geval is - een “huis van het dorp” van maken.”

Truus Top-Hettinga